Back

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ON-LINE REZERVACI A NÁKUP SEMINÁŘŮ

obchodní společnosti

Solid Support s.r.o.

Krokova 778/9, 128 00 Praha 2

IČO: 03161692

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228173

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky pro on-line rezervaci vzdělávacích aktivit – dále jen „seminářů“ (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Solid Support s.r.o., se sídlem Krokova 778/9, 128 00 Praha 2, identifikační číslo: 03161692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228173 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím webových stránek dodavatele na internetové adrese www.akademieplus.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní. Předmětem plnění dodavatele dle Smlouvy bude poskytnutí služby – proškolení zákazníka na semináři pořádaném dodavatelem v souladu s tematickým zaměřením semináře.

1.2.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4.     Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Dodavatel informuje o změně obchodních podmínek na webové stránce, případně jiným vhodným způsobem, aby se mohli zákazníci bez obtíží seznámit s aktuálním zněním obchodních podmínek.

2 UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.      Na webové stránce www.akademieplus.cz zveřejňuje dodavatel seznam jím pořádaných seminářů včetně jejich tematického zaměření, data konání a ceny za účast na semináři. Cena je uvedena včetně DPH a všech souvisících poplatků. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Webová stránka obsahuje také informace o způsobu doručení dokumentů a informací potřebných k absolvování seminářů zákazníkem.

2.2.     Nabídka semináře a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce. Nabídky seminářů zveřejněné na webové stránce nejsou závazné a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně jakéhokoli semináře. Veškerá prezentace seminářů na webové stránce je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.     Ustanoveními tohoto článku není omezena možnost dodavatele uzavřít Smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek.

2.4.     Zákazník je oprávněn objednávat poskytnutí služby – proškolení na konkrétním zvoleném semináři – bez registrace přímo z webové stránky. Pro objednání semináře vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.  objednávaném semináři (kliknutím na ikonu „přihlásit se na kurz“),

2.4.2.  způsobu úhrady ceny semináře,

2.4.3.  kontaktních údajích pro doručení dokumentů potřebných k vstupu na seminář (dále jen „objednávka“).

2.5.     Pro úspěšné objednání semináře je též nutné vyplnit do objednávkového formuláře identifikační a kontaktní údaje o zákazníkovi, odsouhlasit obchodní podmínky a potvrdit vše tlačítkem „Závazně objednat“. Kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ zákazník objednávku odešle dodavateli.

2.6.     Před odesláním objednávky dodavateli je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.7.     V objednávce semináře je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce semináře jsou dodavatelem považovány za správné.

2.8.     Zákazník bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Dodavatel neodpovídá za plynulý, bezchybný a bezpečný chod webové stránky. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Dodavatel dále nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé zákazníkovi v souvislosti s užíváním webové stránky.

2.9.     Zákazník bere na vědomí, že webová stránka (její obsah i vizuální podoba) jsou chráněny autorským právem a že fotografie na webové stránce umístěné jsou ilustrativní. Dodavatel nenese odpovědnost za úplnost informací uvedených na webové stránce.

2.10.   Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh Smlouvy za předpokladu, že budou zákazníkem vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři a že zákazník potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Návrh Smlouvy ve formě objednávky má platnost 5 dnů. Dodavatel nenese odpovědnost za případné chyby vzniklé při přenosu dat.

2.11.   Dodavatel obdržení objednávky zákazníkovi neprodleně elektronickou poštou potvrdí, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři (dále též „emailová adresa zákazníka“)

2.12.   Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká doručením akceptace (přijetí) objednávky dodavatelem zákazníkovi na e-mailovou adresu zákazníka.

2.13.   Pokud během tří dnů od odeslání objednávky neobdrží zákazník akceptaci dodavatele dle čl. 1.12. obchodních podmínek, objednávka se ruší a smlouva nevznikne.

2.14.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, zašle zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko zákazníka.

2.15.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací zákazníka prostřednictvím elektronické pošty.

2.16.   Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.17.   Dodavatel je oprávněn nabízení seminářů prostřednictvím webové stránky kdykoli ukončit.

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.   Zákazník bere na vědomí, že konečná cena služby – jeho účast na semináři – je uvedena po zaokrouhlení na celé koruny či desetiny EUR v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis ceny je uveden na daňovém dokladu. V ceně jsou zahrnuty a nebudou tedy zákazníkovi zvlášť účtovány žádné další náklady dodavatele spojené s dodáním díla (semináře).

3.2.   Zákazník je oprávněn zaplatit cenu semináře dle volby zákazníka některým z dále uvedených způsobů:

3.2.1.               bezhotovostně prostřednictvím zabezpečené platební brány COMGATE.

3.2.               bezhotovostně převodem na účet dodavatele v CZK č. 2302673875/2010  či v EUR 2002699168/2010, oba vedené u FIO banky a.s. (dále jen „účet dodavatele“). Zákazník je povinen při platbě za seminář uvést variabilní symbol platby.

3.3.   Závazek zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Veškeré údaje pro provedení platby jsou zákazníkovi zaslány dodavatelem elektronicky při přijetí (akceptaci) objednávky.

3.4.   Nebude-li cena připsána na účet dodavatele do 3 pracovních dnů od vzniku smluvního vztahu dle 1.12, Smlouva se ruší a dodavatel není povinen poskytnout zákazníkovi příslušné plnění.

3.5.   Po uhrazení ceny na bankovní účet dodavatele vystaví dodavatel zákazníkovi daňový doklad k přijaté platbě a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu zákazníka. Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.6.   Před úhradou ceny semináře prostřednictvím platební brány je zákazník povinen seznámit se s pravidly a podmínkami, kterými provozovatel platební brány upravuje užívání tohoto platebního systému. Zákazník bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou zákazníkovi při použití tohoto platebního systému.

4 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.   Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, která byla splněna (tj. poskytnuta) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.24. či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to jednostranným právním jednáním odeslaným dodavateli do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být dodavateli odesláno elektronicky na elektronickou adresu: info@akademieplus.cz ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší od počátku a dodavatel vrátí peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od zákazníka přijal, tj. bezhotovostní platbou na bankovní účet zákazníka.

4.3.   Odešle-li zákazník dodavateli objednávku semináře později než 17 dnů před termínem konání semináře, žádá tím zároveň dodavatele, aby zahájil poskytování služeb zákazníkovi dle Smlouvy i ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, a vyjadřuje svůj výslovný souhlas se zahájením poskytování služeb během lhůty pro odstoupení. V případě, že zákazník požádal dodavatele dle předchozí věty, aby zahájil poskytování služeb dle Smlouvy během lhůty pro odstoupení od Smlouvy a následně od této Smlouvy před splněním služeb dodavatelem odstoupil, je povinen zaplatit dodavateli poměrnou část ceny služeb úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby odstoupení zákazníka od Smlouvy v porovnání s celkovým rozsahem služeb sjednaným ve Smlouvě. Zákazník ale nemá právo odstoupit od Smlouvy, pokud byly služby dle Smlouvy dodavatelem splněny za podmínek uvedených výše v tomto odstavci před uplynutím lhůty pro odstoupení.

4.4.   Přílohou těchto podmínek je formulář pro odstoupení zákazníka od Smlouvy. Zákazník je oprávněn, nikoli povinen, pro odstoupení od Smlouvy užít formulář.

5 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1.   Zákazník nabývá oprávnění navštívit objednaný seminář zaplacením ceny semináře (tj. připsáním ceny na účet dodavatele).

5.2.   Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@akademieplus.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu zákazníka.

5.4.   Dodavatel je oprávněn k poskytnutí služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. K těmto orgánům dohledu lze směřovat stížnosti v mezích jejich kompetence.

5.5.   V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat stížnost, resp. návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému orgánu dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz

5.6.   Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6 PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

6.1.   Plnění dodavatele je vadné, pokud neodpovídá Smlouvě. Zákazník je povinen uplatnit vady plnění u dodavatele neprodleně poté, co je zjistil, resp. co je při náležité pozornosti měl zjistit, a to písemně na adrese sídla dodavatele Krokova 778/9, Praha 2, 128 00. Za okamžik uplatnění práva z titulu odpovědnosti za vady se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka písemnou reklamaci. V reklamaci musí zákazník uvést a prokázat důvod reklamace (vadu popsat a doložit).

6.2.   O reklamaci bude dodavatelem rozhodnuto bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel a zákazník nedohodne na delší lhůtě.

6.3.   Dodavatel vydá zákazníkovi na jeho žádost písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.4.   Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má zákazník právo:

a.    na odstranění vady (zejm. dodáním nového plnění nebo chybějícího plnění nebo opravou). Zákazník není oprávněn požadovat provedení náhradního plnění, jestliže předmět plnění nelze vrátit nebo předat dodavateli;

b.    na přiměřenou slevu z ceny;

c.     odstoupit od smlouvy.

6.5.   Zákazník sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže v odst. 1.39. Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.6.   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nového plnění. Neodstraní-li dodavatel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

6.7.   Zákazník je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

6.8.   Práva a povinnosti dodavatele a zákazníka týkající se odpovědnosti dodavatele za vady plnění vyplývají z příslušných právních předpisů, zejm. § 1914 – 1925, § 2615 – 2619 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.   Zákazník je srozuměn s tím, že dodavatel je v souladu s právními předpisy oprávněn zpracovávat jeho dále uvedené osobní údaje pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a ochranu oprávněných zájmů dodavatele. Zákazník při potvrzení objednávky vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dodavatelem k účelu zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

7.2.   Rozsah zpracovávaných osobních údajů zákazníka: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, v případě podnikatele pak také identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3.   Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, resp. při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

7.4.   Zpracováním osobních údajů zákazníka může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě této osoby nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám jako příjemcům.

7.5.   Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6.   Zákazník odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné.

7.7.   Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

7.8.   Podrobné informace o zpracování osobních údajů dodavatelem jsou uvedeny v zásadách zpracování osobních údajů, jež jsou k dispozici na https://akademieplus.cz/ochrana-osobnich-udaju.

8 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1.   Zákazník při potvrzení objednávky souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu zákazníka. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Zákazník je oprávněn vzít tento souhlas kdykoliv zpět a to prostřednictvím zprávy elektronické pošty na email dodavatele info@akademieplus.cz.

9 DORUČOVÁNÍ

9.1.   Nebude-li dohodnuto jinak nebo nevyplývá-li jinak z těchto obchodních podmínek, musí být veškerá korespondence týkající se Smlouvy doručena druhé straně písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

10 Doprava a platba

10.1.Platby jsou zpostředkovány přes platební bránu ComGate Payments, a.s.

ComGate Payments, a.s.Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec KrálovéE-mail: platby-podpora@comgate.czTel: +420 228 224 267

 

10.2. Zaplacení produktu je možné kartou online, nebo platebními tlačítky bank.

10.3. Průběh platby kartou online:

    1. Po schválení platby získáváte vy i zákazník ihned informaci o provedení platby a můžete okamžitě zaslat objednané zboží.

10.4. Průběh platby přes platební tlačítka.

    1. Ze seznamu bank si zákazník vybere svou banku.
    2. Po výběru banky má zákazník možnost zaplatit platbu prostřednictvím QR kódu (platí pro české banky), nebo klikne na „Zaplatit v internetovém bankovnictví“  a je přesměrován do internetového bankovnictví.
    3. Po přihlášení do online bankovnictví se mu zobrazí předvyplněný platební příkaz. V tomto příkazu nemá zákazník možnost měnit částku, variabilní symbol ani banku příjemce.
    4. Po zaplacení dojde k přesměrování zákazníka zpět do e-shopu.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3.   Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.   Kontaktní údaje dodavatele: poštovní adresa Krokova 778/9, Praha 2, 128 00, adresa elektronické pošty info@akademieplus.cz, telefon 228 224 111, web: www.akademieplus.cz

V Praze dne 1. 10. 2023

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát :

Solid Support s.r.o.

se sídlem Krokova 778/9, 128 00 Praha 2, identifikační číslo: 03161692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228173

adresa elektronické pošty: info@akademieplus.cz

–  Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb (*)

–  Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

–  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

–  Adresa spotřebitele/spotřebitelů

–  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

–  Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody